Φορείς

Ανάδοχος: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Συνεργαζόμενος Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Διεύθυνση Δασών Χανίων

Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διεύθυνση Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο